Grudų valymas-rūšiavimas

SADSĖKLŲ SEPARAVIMAS PAGAL BIOLOGINĮ VERTINGUMĄ

Priemonių, užtikrinančių sėkmingą peržiemojimą ir didelį žieminių kviečių derlingumą, sistemoje pirmaeilę reikšmę turi sėklos, pasižyminčios geromis sėjamosiomis savybėmis. Dar nuo XIX a. vidurio mokslinėje literatūroje buvo bandoma apibūdinti sėklų kokybę, atsižvelgiant į jų lyginamąjį svorį, rodantį jų brandumą ir sėklų išsivystymo laipsnį.

Kompleksiniu požymiu, pilnutinai apibūdinančiu žieminių kviečių grūdų vertingumą, daugelis mokslininkų laiko gemalo morfologiją. Tarp gemalo lyginamojo svorio ir jo tipo egzistuoja priklausomybė. Anot V.P. Ševčenko (В.П.Шевченко) egzistuoja šeši gemalų tipai. Tik grūdvaisiai su antruoju gemalo tipu formuojasi išskirtinai viduriniojoje varpos dalyje antruose žiedeliuose ir pirmuosiuose apatinės ir viršutinės varpos dalies žiedeliuose. Jie pasižymi dideliu lyginamuoju svoriu (≈1,328 g/ml ir daugiau) yra labiau išsivystę, t.y., egzistuoja priklausomybė tarp gemalo tipo ir grūdvaisio formavimosi vietos ir jo lyginamojo svorio.

Po varpų iškūlimo grūdvaisiai nuasmeninami, dėl ko jau neįmanoma pagal išvaizdą nustatyti jų formavimosi vietos varpoje, taigi ir daryti išvados apie jų biologinį vertingumą. Naudojama grūdų valymo technika šiandien neleidžia taip tiksliai atskirti sėklų pagal lyginamąjį svorį. Vienintelė pasaulyje mašina, užtikrinanti tokį separavimą – mašina SAD (САД). Tai galima lengvai įrodyti. Tuo tikslu mes padalinome žieminių kviečių grūdus RP-1 (РП-1) (atrinktus iki GOST-ą (ГОСТ) atitinkančios kokybės, pagal visuotinai priimtą technologiją, apimančią rūšiavimo mašinas, „PETKUS“ ir kitas rėtines mašinas, pneumatinius stalus), ant mašinos САД į 4 lygias frakcijas ir kiekvienoje nustatinėjome sėklų lyginamąjį svorį. Rezultatai pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė

Žieminių kviečių grūdų, išseparuotų su mašina САД, lyginamasis svoris ir jų sėjamosios

Frakcijos

kontrolė

II frakcija

III frakcija

IV frakcija

V frakcija

Lyginamasis svoris, g /ml

1,291

1,366

1,363

1,250

1,199

Daigumas, %

88,7

99,25

95,75

81,3

72,3

Augimo jėga:

-sudygusių augalų dalis,%

-augalų svoris, g

77

89,5

88,5

69,5

64,0

12,05

18,00

14,95

10,5

8,5

Grūdvaisiai, besiformuojantys viduriniojoje varpos dalyje, su antrojo tipo gemalu, kaip jau buvo kalbėta, turi ≈1,328 g/ml ir didesnį lyginamąjį svorį. Mūsų eksperimente tokie grūdvaisiai patenka į II ir III frakcijas, o į IV ir V frakcijas patenka sėklos su 1,250 g/ml ir mažesniu lyginamuoju svoriu. Pagal V.P. Ševčenko (В.П.Шевченко) klasifikaciją, grūdvaisiai su 1,250 g/ml ir mažesniu lyginamuoju svoriu atitinka I, III-VI frakcijos gemalų, kurie formuojasi viršutinėje ir apatinėje varpos dalyje, tipą, t.y. yra menkesni, silpnesni. Iš čia seka, kad separatorius SAD (САД) gali labai tiksliai atskirti grūdus pagal jų biologinį vertingumą.

Praktikoje dažnai tenka nustatinėti sėklų augimo jėgą, t.y. sėklų sugebėjimą prasikalti į dirvos paviršių ir suformuoti normalius augalus lauko sąlygomis. Augimo jėga apibūdinama dviem rodikliais: vidutinis išdygimų skaičius % (kiekybinis rodiklis) ir išdygimų skaičius gramais (kokybinis rodiklis). Šie rodikliai susiję su sėklų derlingumo savybėmis glaudžiau, nei dygimas ir prasikalimo energija.

Augimo jėgos nustatymo eksperimente 2-oji ir 3-oji frakcijos 25-50% viršijo kontrolę pagal išdygimo masę, reiškia, ir tokių augalų derlingumas pasižymės dideliu padidėjimu.

Be to, mes atlikome visų frakcijų analizę pagal sėjamąsias ir derlingumo savybes, pasinaudoję lauko patirtimi pagal visuotinai priimtą metodiką, pasinaudoję Lugansko nacionalinio agrarinio universiteto baze. II ir III frakcijos pasirodė stipriausios ir produktyviausios, jų daigumas viršijo kontrolinį daugiau kaip 10%, o derliaus padidėjimas 2003 metais sudarė 14,1-15,3 cnt/ha. Gauti duomenys liudija apie grūdų separavimo pagal biologinę vertę tikslingumą.

Naudodami separatorių SAD (САД) Jūs galėsite ne tik apsirūpinti aukštos kokybės sėjamaisiais ir prekiniais grūdais, bet ir be ypatingų išlaidų reikšmingai padidinti jūsų kultivuojamų kultūrų derlingumą. Be to, Jūs gausite visą kompleksą įrengimo, derinimo, servisinio aptarnavimo ir specialistų apmokymo paslaugų.

flaer2

grudu srauto paskirstymas

Spausdinti El.paštas